PRIVACYVERKLARING

                                                 

               

                                                     PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming[E1]  (AVG,    ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom zal elke instantie – van eenmanszaak  tot multinational en van sportvereniging tot stichting – een nieuwe privacyverklaring moeten opstellen.

Wat houdt dit voor u concreet  in wanneer u bij Daro bvba een aanvraag doet voor offerte, bestek, uitvoering van werkzaamheden….. en alzo in ons databestand komt.

DARO B.V.B.A. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via e-mail   >>   info@daroverandas.be

 

Verwerkingsdoeleinden.

DARO B.V.B.A. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en prospecten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, offertes, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. Al de foto’s van voor of na de werken worden louter gebruikt om een aangepaste offerte en/of vergunningsaanvraag te kunnen bekomen. Indien deze foto’s voor andere doeleinden zouden gebruikt worden zal er eerst een schriftelijke toelating gevraagd worden aan de eigenaars van het pand.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

DARO B.V.B.A. verwerkt persoonsgegevens op basis van de hierna vernoemde artikelen uit de Europese verordening 2016/679 Het betreft artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden.

Indien dit noodzakelijk voor de realisatie van de uit te voeren werken, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen, personen…..

DARO B.V.B.A.  garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres >>  info@daroverandas.be

Direct marketing.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


 [E1]

                              

 
sitemap | Mobile © 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com